www.diskursi.com
Home
O projektu
O projektu
Tolerancija
O CEIR-u
Poziv za saradnju
Uputstvo autorima
Uredništvo
Uredništvo
Ivan Cvitković
Mile Lasić
Želimir Vukašinović
Zorica Kuburić
Roozbeh (Rudy) B. Baker
Jasmina Husanović
Zilka Spahić-Šiljak
Dino Abazović
Vesna Đurić
Zlatiborka Popov-Momčinović
Damir Banović
Projekti i istraživanja
Kontakt
Linkovi

DEMOKRATSKA PARTICIPACIJA U GLOBALNOM SVIJETU

(DEMOCRATIC PARTICIPATION IN A GLOBALIZED WORLD)

U okviru drugog ciklusa projekta Mladi_e naučnici_e u dijalogu (Junge Wissenschaftler im Dialog), nastavljena je saradnja mladih ljudi angažovanih na različitim bh. univerzitetima s ciljem njihovog umrežavanja, povezivanja, njihove veće vidljivosti i stvaranja alternativnih diskurzivnih prostora na kojima se adresiraju različite teme od društvenog značaja a na principima interdisciplinarnosti, razmjene ideje, kritičke refleksije pa i semiotičkog prevladavanja postojećih institucionalnih akademskih ograničenja. Na drugom susretu, akcenat je bio na adresiranju trendova demokratske participacije u globalnim okvirima a sa akcentom na BiH. Imajući u vidu da se demokratija nameće kao najbolji oblik vladavine koji, bar u relativnom smislu, omogućava građansku participaciju i odgovornost političkih elita, ova pitanja su adresirana sa filozofskog, sociološkog, medijskog i religiološkog stanovišta. Referiralo se na krizu i potencijalne oblike krize demokratije usled „ispražnjenosti“ javnog trga kao i (ne)mogućnosti prevođenja političke teorije i prakse i (ne)mogućnosti lijeganja „jezika na tlo“. Ukazano je na opasnosti od „nestanka javnog čovjeka“, projektovane opasnosti koje mogu nastati kada se demokratija kao oblik uređenja i pravnog poretka istrgne iz društvenog središta, na različite oblike proizvodnje „demokratskih“ privida koji isključuju marginalne društvene grupe a koje zapravo personifikuju sistem u cjelini. Apostrofirana je i kriza klasičnih medija kao psa čuvara (watch-dog) demokratije ali i mogućnosti alternativnih cyber prostora za proširenje učešća u javnoj upotrebi uma i uopšte političkoj participaciji. Posebnu draž konferenciji je pridonelo izlaganje u okviru kojeg su pušteni djelovi iz filma Purge (Pročišćenje) a koji adresiraju „klasična“ demokratska pitanja kao što su prirodno stanje, prirodna prava, ljudska prava i slobode, nastanak političke zajednice, krah demokratskog poretka, uvođenje vanrednog stanja...

I ovog puta, kao na prethodnoj konferenciji u Tuzli, učesnici_e su bili mladi naučnici_e sa različitih bh. univerziteta (Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Mostara, Tuzle, Banja Luke) što predstavlja nastavak njihovog povezivanja, umrežavanja i samoaktuelizacije u naučnom i uopšte javnom diskursu. Adresirale su se filozofske kritike demokratije i mogućnosti za njihovo prevazilaženje, pitanja uključivanja i isključivanja određenih društvenih grupa iz procesa donošenja odluka, uloga medija u očuvanju demokratskih procedura i promociji njenih vrijednosti, i mogućnosti religije da demokratsku formu obogati demokratskom supstancom i doprinese prevazilaženju krize proceduralne demokratije koja vodi u apatiju i alijenaciju.

Organizatori konferencije su Centar za empirijska istraživanja religije u BiH, Centar za političku kulturu, uz donatorsku podršku Konrad Adenauer Stiftung, ured u Sarajevu.10/11/2013


Broj poseta:
danas: 26
ovog meseca: 838
prošlog meseca: 1337
ukupno: 39340


diskursi.com 2012